A+ A-

Ирзаев Баҳром Шаймаматовичнинг илмий мақолалар рўйхати

1. Уруш ва урушдан кейинги даврдаги ижодий жараёнларда миллий зиёлиларнинг иштироки ва сталинча қатағоннинг маданият соҳасида давом эттирилиши. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Учинчи китоб. – Тошкент, 2012. – Б. 68-81.

2. Мустақиллик йилларида миллий мусиқа санъати. O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2012. –№2. –Б. 80-89

3. Истиқлол йилларида мусиқа таълими. ЎзМУ хабарлари. № 4 сонли тарихтуркуми. – Тошкент, 2012. –№1. –Б. 208-216.

4. Замон ва мақом. Театр. – Тошкент, 2012. –№2. –Б. 11-13.

5. Сайлов кампаниясидаги ташвиқот: ҳозирги ҳолат ва истиқболлари. Фуқаролик жамияти. – Тошкент, 2009. –№3. –Б. 16-19.

6. Тарихий адолатнинг тикланиши, маънавий қадриятлар фуқаролик жамиятининг кўзгуси сифатида. Гулистон. – Тошкент, 2012. –№4. –Б. 22-23.

7. Миллий мусиқий меросимиз – бебаҳо номоддий қадрият. “Ўзбекистоннинг бетакрор маданий ёдгорликлари: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар”. Мақолалар тўплами. – Тошкент, 2012.–Б. 104-113.

8. Мусиқа миллат кўзгуси. Гулистон. – Тошкент, 2012. –№3. –Б. 8.

Тарихий адолат ва адолатли жамият: алоқадорлик, уйғунлик, масъулият. Фуқаролик жамияти. – Тошкент, 2011. –№1. –Б. 37-40.

9. Ўзбекистон мусиқа маданияти тарихининг ўрганилиши. Ўзбекистон тарихи фанида инновациялар: назария ва амалиёт. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: 2013 й. – Б. 270- 274

10. Эл хизмати эл учун бўлсин! Ҳуқуқ ва бурч. – Тошкент, 2012. –№5. –Б. 44-47.

11. Саҳифалар варақланганда. Ҳуррият. № 5, 2013 йил 30 январь, –Б. 3

12. Миллий рақс миллий тафаккур махсули. Миллий тикланиш. №6. 2013 йил 13 февраль. – Б. 5

13. Ўзбекистонда замонавий мусиқа санъати (Ўзбекистон Бастакорлари уюшмаси фаолияти мисолида). “Санъат йўналишларида ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш: изланиш,ечим ва истиқболлар” Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Бухоро; 2013 й. – Б. 137-138

14. Бахшилик бебаҳо санъат. Миллий тикланиш. №13. 2013 йил 10 апрель. – Б. 5

15. Тарихий адолатнинг тикланиши - фуқоролик жамиятининг кўзгуси сифатида.

16. “Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши ва фожиали оқибатлари”. Мақолалар тўплами. – Тошкент, 2012.–Б. 102-113.

17. Бахшилик санъати – бебаҳо номоддий мерос. Ўзбекистоннинг бетакрор маданий мероси: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар” Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: 2013 й. – Б.128-133

18. O’zbekistan’da s,ura rejiminin yasaklama siyaseti ve o’zbek kadinlarinin kismeti. Gu’ncel Sanat. 2013 yil. № 4. – Б. 53-55

19. Мақом санъати халқимизнинг тенгсиз жавоҳири. Миллий тикланиш. №27. 2013 йил 17 июль. – Б. 5

20. Ўзбекистон мусиқа маданияти намояндаларининнг халқаро маданий муносабатлардаги иштироки. XXI аср интеллектуал авлод асри. Ёш олимлар ва талабаларнинг ҳудудий илмий-амалий анжумани материаллари. Урганч. 13-14 июнь 2013йил. – Б. 36-39

21. An art of Uzbek national dance is anational value. 8th International scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches” Stuttgart, Germany January 30th 2014. – P. 17-19

22. Истиқлол ва замонавий мусиқа маданияти. Самарқанд давлат университети илмий ахборотномаси. №6 сонли гуманитар фанлар серияси. –Самарқанд, 2013. –№6. –Б. 96-101.

23. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда мусиқа санъати ва бу соҳадаги халқаро ҳамкорлик. Ўзбекистонда барқарор ривожланиш контекстида ижтимоий ўзгаришларнинг истиқболлари. Тошкент. 2014. – Б. 218-228.

24. XX асрнинг 80- йилларидаЎзбекистонда мусиқа таълими ривожланишидаги зиддиятлар. O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2014. –№1. –Б. 65-75.

25. “Катта қирғин”нинг келиб чиқиши арафасидаги сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий шароит. Монография.– Тошкент. “Фан”. 2014. – Б. 56.

26. Из истории музыкального образования в Узбекистане. Сборник научных докладов. Современная наука. Новые перспективы. Часть 6. Быдгощ. Варшава. 2014. – C. 32-38.

27. “В стране возлетающей птицы мелодию дарующим стань...” К 100-летию со дня рождения народной артистки Узбекистана Назиры Ахмедовой. Фуқаролик жамияти. – Тошкент, 2013. –№1. –Б. 81-83.

28. Файзулла Хўжаев асарларининг советларнинг қатағон сиёсати тарихини ўрганишдаги аҳамияти. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Тўртинчи китоб. – Тошкент, 2013. – Б. 41-54.

29. Қори Ёқубовнинг СССР Бош прокурори номига ёзган аризаси. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Тўртинчи китоб. – Тошкент, 2013. – Б. 262-270.

30. C,ag’das, O’zbek muzik kulturu ve muzikte kadinlarin yeri. Gu’ncel Sanat. 2013 yil. № 5. – Б. 13-15

31. Миллий эстрада санъати ва ёшлар. Миллий тикланиш. №2. 2013 йил 16 январь. – Б. 5

32. М. Беҳбудий ҳаёти ва фаолиятининг ўрганилиши. “М.Беҳбудий меросининг миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти”. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2014.–Б. 63-70.

33. Памятники, превращенные в тюрьму. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Бухаре: архитектура и люди. – Т.: Фан ва технология. 2015. – Б. 25-32.

34. Традиция исполнения народных поэм в Узбекистане. Наука и Мир. Международный научный журнал, № 3(7), Россия, г.Волгоград. 2014. – С. 255-258.

35. Миллий оҳанглар софлигига заҳа етмасин. Миллий тикланиш. №50. 2013 йил 18 декабрь. – Б. 5

36. Мустақиллик йилларида мусиқа маданиятининг ривожланишида ёшларнинг ўрни ва роли. Ўзбекистон ёшлари ижтимоий-маданий ислоҳотлар жараёнида. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2014. – Б. 206-222.

37. Театр санъати: маҳорат, халқчиллик ва ҳаваскорлик уйғунлиги Ўзбек Миллий академик драма театрининг 100 йиллиги олдидан. Фуқаролик жамияти. – Тошкент, 2014. –№2. –Б. 61-63.

38. Ўзбек миллий рақс санъати тарихидан. ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2015. –№ 1. –Б. 29-33.

39. Ўзбекистон Республикасида мусиқа маданияти ривожланишини ўрганишда ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар муҳим манба сифатида. Ўзбекистоннинг энг янги тарихидан очерклар: методология, тарихшунослик ва манбашунослик масалалари. – Тошкент: 2014. – Б. 185-195.

40. Аждодлар хотираси – муқаддас (Б.Ирзаев интервъю). Д.Рўзиева. Миллий тикланиш. №33. 2014 йил 27 август. – Б. 6

41. Из истории узбекского национального танца. «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы. 31 Қазан 2014. № 1.

42. S,ura Do’neminde O’zbekistan’da Muzik Kulturu: Gelis,me Sureci ve Sorunlar. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2014-2 (Temmuz – Aralik), p. 59-70.

43. Art of Uzbek harmony: the past and today. Молодой учёный // 2015. №7 (87). Апрель. – С. 640-643.

44. Мустақил Ўзбекистоннинг халқаро майдонда танилишида мусиқа маданиятининг ўрни. Ўзбекистондаги замонавий ижтимоий-маданий жараёнларни ёритишда ижтимоий тарихнинг ўрни. Республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент: 2015. – Б. 294-298.

45. Дом-музей Файзуллы Ходжаева. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Бухаре: архитектура и люди. – Т.: Фан ва технология. 2015. – Б. 32-37.

46. Среднеазиатская Мекка мусульман – комплекс Бахауддина Накшбанда. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Бухаре: архитектура и люди. – Т.: Фан ва технология. 2015. – Б. 58-63.

47. Чор Минор – очаг просвещения, воздвигнутый в честь женщин. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Бухаре: архитектура и люди. – Т.: Фан ва технология. 2015. – Б. 63-67.

48. Аъзам Аюб қисмати. Жаҳон адабиёти // 2015. №7/218. – Б. 137-143.

49. Қосим Сорокин – ҳам нозир, ҳам қаламкаш. “Қатағон қурбонлари ва уларнинг адабий-бадиий ҳамда публицистик мероси”. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2015.–Б. 81-88.

50. Робиндранат Тоғур ва “Ғарб маданияти”. “Қатағон қурбонлари ва уларнинг адабий-бадиий ҳамда публицистик мероси”. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2015.–Б. 122-127.

51. Аъзам Аюб – иқтидорли журналист ва таржимон. “Қатағон қурбонлари ва уларнинг адабий-бадиий ҳамда публицистик мероси”. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2015.–Б. 122-127.

52. Г.Сатторова. Миллий мусиқа кеча, бугун, эртага... (Б.Ирзаев. Монографияга тақриз). Шарқ зиёси // 2015. № 27/349. – Б. 13.

53. М.Қўчқорова ф.ф.н., Муҳим тадқиқот (Б.Ирзаев. Монографияга тақриз). Ўзбекистон адабиёти ва санъати // 27 ноябрь 2015 йил. № 48/4343. – Б. 5.

54. Б.Ирзаев. Монографияга тақриз. Фуқаролик жамияти. – Тошкент, 2015. –№3. –Б. 37.

55. Партдарғомлик фидойилар ҳақида ҳикоялар. Барат Амиров, Ҳайдар Юнусов(нашрга тайёрловчи Б.Ирзаев). – Т.: MUMTOZ SO’Z. 2015. – Б. 198.

56. Барҳаёт наволар (Б.Ирзаев интервъю). Д.Рўзиева. Миллий тикланиш. №6. 2016 йил 10 февраль. – Б. 5

57. “Садои Туркистон” газетасида таълим ва тарбиямасалаларининг ёритилиши. “Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси”. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2015. – Б. 62-71.

58. “Садои Тошкент” ва “Садои Фарғона” газеталарида сиёсий ахборотнинг ёритилиши. “Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси”. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2015. – Б. 80-85.

59. Ўзбекистон комсомол ташкилоти раҳбарларининг қатағон этилиш тарихидан. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Бешинчи китоб. – Тошкент, 2016. – Б. 25-41.

60. Антонина Никитчина Балабанинг ВКП (б) МҚ котиби А.А.Андреевга ёзган аризаси. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Бешинчи китоб. – Тошкент, 2016. – Б. 69-76.

61. Жадид матбуоти саҳифаларида Туркистондаги сиёсий жараёнлар. “Жадид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари”. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2016. – Б. 97-113.

62. Ўзбек мусиқа маданияти ва жадид тараққийпарварлари. “Жадид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари”. Илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2016. – Б. 136-145.

63. Ўзбек мусиқа маданияти тарихидан. Мухтор Ашрафий ва ўзбек мусиқаси саҳифалари. Мақолалар тўплами. Т.: 2016. “Мухтор Ашрафий уй музейи” – Б. 27-33.

64. Сурхон воҳасининг оқсоқоли. Барат Амиров(нашрга тайёрловчи Б.Ирзаев). – Т.: 2016. – Б. 98.

65. “Пахта иши” ёҳуд “Ўзбек иши”нинг аянчли оқибатлари. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – Тошкент, 2016. № 1. – Б. 8-13.

66. Эрк чечагин таққан қиз. Ҳуқуқ ва бурч. – Тошкент, 2016. № 8. – Б. 56-59.

67. From the history of uzbek music culture. Global journal of advanced research (Scholary Peer Review Publishing System) Vol-4, Issue-1 PP. 23-26

68. Туркистон жадидларининг “КЎМАК” ташкилоти. Монография. – Тошкент. “Тошкент ислом университети”. 2016. – Б. 149.

69. From the Pages of the History of Uzbek Music Culture. Монография. – LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. – Б. 76.

70. ф.ф.н., Г.Сатторова. “Кўмак” ташкилоти ҳақида мўъжаз тадқиқот (Б.Ирзаев китобига тақриз). Китоб дунёси // 2017. № 22/255. – Б. 7.

71. Маърифатпарварларнинг “Кўмак” уюшмаси. Мозийдан садо. – Тошкент, 2017. №2. –Б. 16-17.

72. Педагогнинг битиклари. Барат Амиров(нашрга тайёрловчи Б.Ирзаев). – Т.: 2017. – Б. 192.

73. Мавзолей Рухабад. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. – Т.: “Навруз”. 2017. – Б. 29-34.

74. Ханака ходжи Абду Дарун. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. – Т.: “Навруз”. 2017. – Б. 38-42.

75. Комплекс ходжи Ахрора. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. – Т.: “Навруз”. 2017. – Б. 42-47.

76. Обитель науки Самарканда – медресе Улугбека. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. – Т.: “Навруз”. 2017. – Б. 47-51.

77. Тилля-Кори – исторический памятник покрытый позолотой. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. – Т.: “Навруз”. 2017. – Б. 51-56.

78. Медресе Шердор. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. – Т.: “Навруз”. 2017. – Б. 56-61.

79. Муфтизодалар қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Олтинчи китоб. – Тошкент, 2017. – Б. 19-31.

80. Абдулҳай Тожиев – давлат ва жамоат арбоби. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Олтинчи китоб. – Тошкент, 2017. – Б. 88-104.

81. 20 – йиллар ўзбек матбуоти саҳифаларидан. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Олтинчи китоб. – Тошкент, 2017. – Б. 119-155.

82. XX аср бошларида темурийлар даври маорифчилиги, санъати ва адабий меросининг ўрганилиши (XX асрнинг 20-30 йиллари ўзбек матбуоти мисолида). Темурийлар даврида илм-фан ва маданият халқаро илмий конференция тезислари.– Т.: Акдемнашр. 2017. – Б.

83. Миллий чегараланиш сиёсати маҳаллий матбуот саҳифаларида. “Совет даврида Ўзбекистонда амалга оширилган сиёсий кампаниялар ва уларнинг фожиали оқибатлари” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Т.: “Адабиёт учқунлари”. 2017. – Б. 35-47.

84. Туркистонда ерлилаштириш кампаниясининг амалга оширилиши. “Совет даврида Ўзбекистонда амалга оширилган сиёсий кампаниялар ва уларнинг фожиали оқибатлари” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Т.: “Адабиёт учқунлари”. 2017. – Б. 84-94.

85. Лотинлаштириш кампанияси ва унинг матбуотда ёритилиши. “Совет даврида Ўзбекистонда амалга оширилган сиёсий кампаниялар ва уларнинг фожиали оқибатлари” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Т.: “Адабиёт учқунлари”. 2017. – Б. 149-163.

86. ҚИСМАТ ҳуқуқшунос олим Муҳаммаджон Мўминов ҳаёти ва фаолиятига чизгилар. Ҳуқуқ ва бурч. – Тошкент, 2017. № 10. – Б. 34-38.

87. Европада ўқиган биринчи ўзбек агрономи. Ёш куч. – Тошкент. 2017. №9. – Б. 24-27.

88. Туркистон Мухторияти тарихини ўрганишда муҳим манба. “Ўзбек миллий давлатчилиги тарихида Туркистон Мухториятининг ўрни ва роли” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллар. – Т.: ТИУ нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2017. – Б. 94-112.

89. Ғози Юнус ва Туркистон Мухторияти. “Ўзбек миллий давлатчилиги тарихида Туркистон Мухториятининг ўрни ва роли” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллар. – Т.: ТИУ нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2017. – Б. 128-137.

90. Ғулом Зафарий Туркистон Мухторияти илҳомчиси. “Ўзбек миллий давлатчилиги тарихида Туркистон Мухториятининг ўрни ва роли” мавзуидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллар. – Т.: ТИУ нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2017. – Б. 156-166.

91. Ўзбек мусиқа маданияти саҳифаларидан. Монография. Тошкент: Akademnashr, 2017. – 160 б.

92. Рустам Исломов қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 19-29.

93. Акбар Исломов жамоат ва давлат арбоби. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 67-75.

94. Исроил Ортиқов. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 84-90.

95. Ўзбек халқининг садоқатли фарзанди. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 126-133.

96. Ака-ука Муҳаммедовларнинг аянчли қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 133-140.

97. Акмал Икромов қариндошлари қатағони тарихидан. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 140-143.

98. Ризаев Ханиф Султонович. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 143-147.

99. Турсунхўжаев Муборакхўжа. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 147-153.

100. Эшонбобо Исломов. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 153-156.

101. Қисматдош дўстлар фожиаси. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 156-166.

102. “Ўтган кунлар”ни ўқигани учун 25 йил. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 166-174.

103. Яҳё Эгамбердиев. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 174-178.

104. Икки дўстнинг аччиқ қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 178-180.

105. Мустафо Юсупов қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 180-183.

106. Қурбонбой сўфи Тўрабеков. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 183-187.

107. Шукуровлар қаерда? Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 187-189.

108. Сарман Балбеков ким эди. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 189-192.

109. Мактубларга инган хасратлар. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Еттинчи китоб. – Тошкент, 2018. – Б. 126-192.

110. Мунаввар қори Абдурашидхонов ва унинг педагогик мактаби тарихидан. “Мунаввар қори Абдурашидхоновнинг илмий-педагогик мероси ҳамда Ўзбекистонда таълим тизимини янгилаш ва ривожлантириш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллар.– Т.: “MUMTOZ SO’Z”. 2018. – Б. 83-110.

111. Биз билган ва билмаган Чўлпон. Чўлпон адабий меросининг ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги аҳамияти мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Т.: “MUMTOZ SO’Z”. 2018. – Б. 102-132.

112. Биз билган ва билмаган Чўлпон. Чўлпон ижоди ва замонавий адабий жараён номли илмий конференция материаллари. – Тошкент. “MASHHUR-PRESS”. 2018. – Б. 268-299.

113. Назир Тўрақуловнинг Туркистон матбуоти саҳифаларидаги публицистик мероси ҳақида. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 82-98.

114. Давлат Ризаев қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 106-119.

115. Карим Болтаев. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 152-158.

116. Саъдулла Турсунхўжаев. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 194-205.

117. Рустамбек Ниёзбеков. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 205-211.

118. Шоисҳоқ қори Шомусаев. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 211-218.

119. Мўмин Усмонов қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 218-224.

120. Ғулом Ёқубов. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 224-233.

121. Саъдулла Холмуродов қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 233-239

122. Шоҳмансур Алихўжаев. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 239-246.

123. Абдулла Тошмуҳаммедов. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 246-251.

124. Исоқул ҳожи Неъматуллаев. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 251-257.

125. Шоносир Шомансуров. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 257-262.

126. Олим қори Кенжаев. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 266-271.

127. Мулла Ҳайдар пешқадам қисмати. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 271-274.

128. Отахон Қутлимуродов. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 274-278.

129. “Бухоро воқеалари” маҳаллий матбуот саҳифаларида. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Саккизинчи китоб. – Тошкент, “Akademnashr”. 2018. – Б. 292-300.

Sana :

1332 131

Илмий мақолалар рўйхати