A+ A-

Зикруллаев Мурод Файзуллаевичнинг илмий мақолалар рўйхати

1. Амир Темур библографияси // муаллифлар гуруҳи. IFEAC. - Тошкент, 2003.

2. 100 Марказий Осиё мутафаккирлари // муаллифлар гуруҳи. – Тошкент. “YangiNashr”. 2011.

3. 100 Марказий Осиё тарихий ёдгорликлари // муаллифлар гуруҳи. – Тошкент. “YangiNashr”. 2011.

4. 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин” тарихининг муҳим саналари (маълумотнома). – Тошкент. “Фан”. 2013.

5. Абдулла Авлоний. Бурунғи ўзбек вақтли матбуоти тарихи. –Т.: “Қатағон қурбонлари хотираси” музейи. 48 бет.

6. Тараққиёт ва ҳуррият ишқида. “Ал-Изоҳ” журнали саҳифаларидаги шеърлар. (масъул муҳаррир С.Ҳасанов) – Тошкент: Тошкент ислом университети матбаа-нашриёт бирлашмаси, 2016. -64 б.

7. Ўрта Осиё хонликлари даврида ижтимоий-сиёсий ҳаёт ва ислом // ТИУ илмий-таҳлилий ахборотномаси, 3/2004, 55-57 бетлар;

8. “Ал-Изоҳ” – “Уламо жамияти”нинг нашри // ЎзР ФА Шарқшунослик институти. Академик У.Каримов номидаги ёш шарқшунослар илмий анжумани материаллари тўплами. Тошкент, 2006, 61-63 бетлар;

9. “Уламо жамияти” таркибида “Фатволар ҳайъати”нинг ташкил этилиши”. Тошкент ислом университетининг 9 йиллигига бағишланган аспирантларнинг илмий-амалий анжумани маъруза тезислари тўплами. ТИУ нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2008 йил, Б. 19-22;

10. “Уламо жамияти”нинг диний-маърифий фаолияти”. Ўзбекистон Миллий университетининг 90 йиллигига бағишланган “Тарихий манбашунослик муаммолари” мавзуидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2008 йил. Б. 255-261;

11. Уламо жамияти”нинг Тошкент шаҳар Думасидаги фаолияти. ЎзР ФА “Ўзбекистон тарихи” илмий журнали. - Тошкент. 2009 йил, №2. 73-80-б;

12. Журнал “Ал-Изах” – источник по изучению истории Туркестана в 1917-1918 гг. // Ўзбекистонда дунёвий ва диний қадриятлар уйғунлиги номли илмий мақолалар тўплами. 1-қисм. - Тошкент. ТИУ нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2009. 331-335 б.

13. Исломшунослик фанларини ўқитишда интернет саҳифаларидан фойдаланиш // “Назарий ва амалий машғулотларни ўтказишда илғор педагогик услублардан фойдаланиш” илмий-услубий материаллар тўплами. Тошкент. ТИУ нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2009. 159-161б.

14. “Ал-Изоҳ” журналининг адабиёт саҳифаси” // “Шарқшунослик” журнали. - Тошкент. ТошДШИ нашриёти. 2009.

15. Ватан ҳимоячиларини тарбиялашда музей экспозицияларининг аҳамияти (“Қатағон қурбонлари хотираси” музейи мисолида) // Ёшларни маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилишнинг илмий-услубий масалалари ҳамда ғоявий-мафкуравий асослари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Т.: Миллий ғоя ва мафкуравий илмий амалий маркази, 2010. –Б. 55-58. (Б.Ҳасанов билан ҳаммуаллифликда);

16. Миллатлараро муносабатлар ва ижтимоий бағрикенглик масалларининг “Қатағон қурбонлари хотираси” музейи экспозицияларида ёритилиши // Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик: тарихий тажриба ва ҳозирги замон. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. 2010 йил. ЎзМУ нашриёти. (Б.Ҳасанов билан ҳаммуаллифликда);

17. Маънавият ўчоғи // “Ҳуқуқ ва бурч” журнали, 2010 йил. № 8. Б. 15-16.

18. Энг катта имконият ўз қўлимизда // “Туркистон” газетаси. 04.09.2010. № 65. Б.6

19. Ўтмиш синовларида букилмаган ҳақиқат // “Соғлом авлод” газетаси. 26.08.2010. № 32-33. Б. 12

20. “Озиқ-овқат масаласини ҳал этишда “Уламо жамияти”нинг фаолияти” // “Имом Бухорий сабоқлари” журнали. №3. 2010 й. Б.32-36

21. “Уламо жамияти” ва унинг ижтимоий фаолиятига оид икки ҳужжат ҳақида. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар. 2-китоб. -Т.: Ўқитувчи. 2010 й. Б. 73-87.

22. Журнал «Ал-Изах» – источник по изучению истории Туркестана 1917-1918 гг. // журнал“Исламв СНГ”. 2010, №1, стр. 98-99

23. Таълим ислохоти – баркамол авлод пойдевори // “Халқ таълими” журнали, 2011, №2, 17-21. (Б.Хасанов билан ҳаммуаллифликда)

24. Туркистонда “жадид” ва “қадим”чилик: илм ва Европа маданиятига муносабати // Диншуносликнинг долзарб муаммолари республика илмий анжумани материаллари. –Т.: ТИУ матбаа-нашриёт бирлашмаси, 2011 йил, 352-357

25. Миллий ва диний қадриятлар, урф-одатларни ёшлар онгига сингдиришда музейларнинг аҳамияти // 2011

26. Мемориальный комплекс «Шахидлар хотираси». Свидетели сталинских репрессий в Ташкенте: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: “Yangi Nash”r. 2011 й. 10-12-б. (Б.Ҳасанов билан ҳаммуаллифликда).

27. Музей «Памяти жертв репрессий». Свидетели сталинских репрессий в Ташкенте: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: “Yangi Nashr”. 2011 й. 13-15-б. (Б.Ҳасанов билан ҳаммуаллифликда).

28. Кладбище «Фараби». Свидетели сталинских репрессий в Ташкенте: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: “Yangi Nashr”. 2011 й. 78-82-б. (Н.Каримов билан ҳаммуаллифликда).

29. Кладбище «Акил-ата». Свидетели сталинских репрессий в Ташкенте: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: “Yangi Nashr”. 2011 й. 82-85-б. (Н.Каримов билан ҳаммуаллифликда).

30. 1917 йил 29 октябрдаги Тошкент воқеалари ҳақида муҳим ҳужжат. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар. 3-китоб. –Т.: “Ўзбекистон” нашриёт-матбаа ижодиёт уйи. 2012 й. Б. 128-139.

31. МДҲ давлатларидаги ижтимоий-сиёсий жараёнларда музейларнинг аҳамияти. “Ўзбекистоннинг бетакрор маданий ёдгорликлари: муаммолар, ечимлар ва истиқболлар” Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: 2012 й. 113-117 бетлар.

32. Ирода, қадрият, мангулик // “Халқ сўзи” газетаси. № 160 (5580). 2012 йил 15 август. 2-бет.

33. “Уламо жамияти” фаолиятини ўрганилиш тарихнавислиги. Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари (илмий мақолалар тўплами). –Т.: “Юсуф янги нашр”. 2012. 97-107 бетлар

34. Абадиятга муҳрланган эҳтиром // “Халқ сўзи” газетаси. 2013 йил 14 май 92(5766) сон. 4-саҳифа.

35. Мангуликка муҳрланган эҳтром // “Халқ сўзи” газетаси. 2013 йил 22 август., 163 (5837)-сон, 2 бет. (Б.Ҳасанов билан ҳаммуаллифликда).

36. Хотира буюкдир, қадр – муқаддас // “Вақт” газетаси. 2014 йил 9 май. 19 (1441)-сон. 3-бет

37. М.Беҳбудийнинг “қадим” ва “жадид” уламоларга муносабати. М.Беҳбудий меросининг миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти. Илмий мақолалар тўплами. –Т.: MUMTOZ SO’Z. 2014 йил. –Б. 88-94

38. Муқаддас зиёратгоҳ // “Мозийдан садо” журнали. 2014 йил. 4-сон. 15-16 бет. (Б.Ҳасанов билан ҳаммуаллифликда)

39. Мангуликка муҳрланган эҳтиром // “Халқ сўзи” газетаси. 2015 йил 12 май., 94 (6277)-сон, 4 бет.

40. Среднеазиатская Мекка мусульман – комплекс Бахауддина Накшбанда. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Бухаре: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: “Fan va texnologiya”, 2015. –Б. 58-63. (Б.Ирзаев билан ҳаммуаллифликда)

41. Православный храм Святителя Николая. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Бухаре: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: “Fan va texnologiya”, 2015. –Б. 67-72. (Р.Назаров билан ҳаммуаллифликда)

42. Муҳаммад Ҳасанов – муҳаррир, таржимон ва адиб. Қатағон қурбонлари ва уларнинг адабий-бадиий ҳамда публицистик мероси (илмий мақолалар тўплами). – Т.: MUMTOZ SO’Z, 2015 йил. –Б. 52-57

43. Ўзбекистонда вақф масаласининг 1920-1926 йиллардаги вақтли матбуотда ёритилиши // Тошкент ислом университети илмий-таҳлилий ахборотномаси. 2015 йил 2-сон. -Б. 15-18

44. Ўзбекистон мусулмон руҳонийларининг 1927 йилдаги ҳолати ҳақида ОГПУ Ўрта Осиёдаги мухтор вакилининг ахбороти. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар 5-китоб. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2016 йил. 93-108-бетлар.

45. Васлийнинг вақтли матбуотдаги шеърлари // “Ўзбек тили ва адабиёти” журнали. 2016 йил. 2-сон. 65-69 бетлар.

46. Аждодларни хотирлаш – муқаддас қадрият // “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил 29 апрель. 85-сон. 1-2-саҳифа.

47. Судьба жемчужины Востока Самарканд: вчера и сегодня... (вместо предисловия). Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: «Навруз», 2017 йил. 3-6 бетлар

48. Православная церковь Святого великомученика Георгия. Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: «Навруз», 2017 йил. 61-66 бетлар. (А.Йўлдошев билан хаммуаллифликда)

49. Римско-котолический костель. . Свидетели репрессий тоталитарного режима в Самарканде: архитектура и люди. Путеводитель. –Т.: «Навруз», 2017 йил. 66-71 бетлар. (А.Йўлдошев билан хаммуаллифликда)

50. Бебаҳо маънавий фазилат // “Халқ сўзи” газетаси. 2017 йил 30 август №172, 4-саҳифа

51. Большевиклар реквизициясига Тошкент “Уламо”сининг муносабати. Ўзбекистонда совет даврида амалга оширилган сиёсий кампаниялар. (Илмий мақолалар тўплами). –Т.: “Адабиёт учқунлари” нашриёти, 2017 йил. 3-8-бет

52. “Уламо” жамияти ва 1917 йил Тошкентдаги октябрь тўнтариши // “Имом Бухорий сабоқлари” журнали. №4. 2017 й. Б.31-33

53. “Джадидизм” и “кадимизм” в Туркестане: солидарность и противостояние // Россия и Узбекистан: история и современность. Пятый выпуск. 2018 г. Стр. 21-25

54. Мангуликка муҳрланган эҳтиром // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 31 август, 179 (7137)-сон, 3-бет.

55. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар. 2-китоб. –Т.: Ўқитувчи, 2010. 307 бет.

56. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар тўплами. 3-китоб. – Т.: Ўзбекистон , 2012. 280 б.

57. Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари (илмий мақолалар тўплами). –Т.: Юсуф янги нашр, 2012 йил. -191 б.

58. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар 4-китоб. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2013 йил. – 278 бет.

59. Жабрдийда ёзувчилар адабий мероси мустақиллик хизматида /илмий мақолалар тўплами. –Т.: Фан, 2013. – 160 бет

60. 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин” тарихининг муҳим саналари (маълумотнома). – Тошкент “Фан”. 2013.

61. М.Беҳбудий меросининг миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти. Илмий мақолалар тўплами. –Т.: MUMTOZ SO’Z, 2014. 138 бет.

62. Қатағон қурбонлари ва уларнинг адабий-бадиий ҳамда публицистик мероси (илмий мақолалар тўплами). – Т.: MUMTOZ SO’Z, 2015 йил. –128 б.

63. Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси (илмий мақолалар тўплами). – Т.: MUMTOZ SO’Z, 2015 йил. –102 б. (нашр учун масъул)

64. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар 5-китоб. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2016 йил. – 152 бет.

65. Жадид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари. “Жадид маърифатпарварларининг миллий таълим, матбуот, адабиёт ва санъатни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси ва унинг Миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти” Республика илмий-амалий анжумани материаллари (15 апрель; 2016; Тошкент). – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2016. – 216 б.

66. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар 6-китоб. –Т.: “UNLIMITED PRINT”, 2017 йил. – 184 бет.

67. Ўзбекистонда совет даврида амалга оширилган сиёсий кампаниялар. (Илмий мақолалар тўплами). –Т.: “Адабиёт учқунлари” нашриёти, 2017 йил. 200 бет

68. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар 7-китоб. –Т.: Тошкент ислом университети нашриёти, 2018 йил. – 204 бет.

69. Ўзбек миллий давлатчилиги тарихида Туркистон мухториятининг ўрни ва роли. Конференция материаллари тўплами. –Т.: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2017 йил. – 200 б.

70. Тарихнинг номаълум саҳифалари. Илмий мақолалар. Ҳужжат ва материаллар. Хотиралар 8-китоб. –Т.: “Akademnashr” нашриёти, 2018 йил. – 304 бет.

71. Мунаввар қори Абдурашидхонов Туркистон тараққийпарварларининг сардори. Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. - Тошкент: “MUMTOZ SO’Z”, 2018 й., 156-бет.

72. Чўлпон ва унинг адабий мероси.Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. - Тошкент: “MUMTOZ SO’Z”, 2018 й., 138-бет.

73. Н.Каримов. “1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин”нинг фожиали оқибатлари”. – Т.: MUMTOZ SO’Z, 2015. 10 б.т.

Sana :

1332 131

Илмий мақолалар рўйхати